Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WARUNKI NAJMU

§1 Okres najmu
Okres najmu rozpoczyna się w dniu uzgodnionym między stronami. Rozpoczyna się on z chwilą przekazania przedmiotu najmu najemcy lub osoby upoważnionej przez niego. Przekazanie przedmiotu najmu odbywa się na magazynie wynajmującego. Jeżeli najemca uzgodnił przekazanie przedmiotu najmu poprzez przewoźnika, okres najmu rozpoczyna się z dniem przekazania tego przedmiotu przewoźnikowi. Okres najmu kończy się z chwilą zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku wysyłki okres najmu kończy się wraz z przybyciem przedmiotu najmu, na magazyn wynajmującego.

§2 Koszty transportu, prace związane z ustawianiem, demontażem, dostawa.
Kosztami przyjazdu oraz transportu obciążony będzie najemca. Najemca musi być obecny przy dostawie przedmiotu najmu. Jeżeli najemca lub jego przedstawiciel nie mogą być obecni przy dostawie, to wynajmowane dobra muszą być pozostawione w miejscu przekazania. W tym przypadku najemca uznaje przepisową oraz całkowitą dostawę.

§3 Cena najmu
Ceny najmu ważne są w wymiarze tygodnia (7 dni kalendarzowych). Najkrótsze czasy najmu obliczane są wtedy w zależności od udziału dni. Przy dłuższych okresach najmu wystawiana jest faktura na czas 14 dni, względnie każdorazowo automatycznie w środku miesiąca oraz pod koniec miesiąca.

§4 Płatność
Zapłata musi nastąpić w terminie 14 dni. W przypadku nieznanych u wynajmującego osób lub firm w razie potrzeby wpłaca się kaucję w odpowiedniej wysokości. Kaucja służy zarówno do zabezpieczenia ryzyka straty oraz uszkodzenia, jak również do pokrycia ceny najmu. Kwota kaucji zwracana jest natychmiast po zwrocie urządzeń skoro tylko stwierdzone zostanie, że świadczenie ze strony klienta zostało zrealizowane.

§5 Obowiązki wynajmującego
Wynajmujący musi przekazać urządzenia w stanie niezawodnym oraz gotowym do eksploatacji. Najemca posiada prawo dokonania poprzedniego przeglądu urządzenia oraz jego zbadania.

§6 Obowiązki najemcy
Najemca posiada obowiązek zabezpieczenia przedmiotu najmu na swój własny rachunek przed uszkodzeniami oraz kradzieżą tak długo, jak długo przedmiot najmu znajduje się pod opieką najemcy. Najemca powinien stwierdzić, iż przejął urządzenia podane w umowie najmu w stanie gotowym do eksploatacji. Zobowiązuje się on do ochrony wynajętych rządzeń oraz przestrzegania instrukcji obsługi.

§7 Naprawy
Naprawy, które konieczne są na skutek normalnego zużycia, muszą być przeprowadzone przez wynajmującego na jego własny koszt. Jeżeli najemca naprawia urządzenie bez zgody wynajmującego we własnym zakresie, to będzie on obciążony kosztami naprawy. Wszelkie inne naprawy spowodowane albo na skutek niewłaściwej konserwacji oraz pielęgnacji lub niedozwolonej ingerencji osób trzecich, dokonywane są przez najemcę. Ponadto jest ona zobowiązany przy zakłóceniach działania urządzenia do niezwłocznego zawiadomienia wynajmującego. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, nie może on wnosić żadnych roszczeń o zmianę ceny najmu. Odnośnie udostępnienia personelu serwisowego wymagane są specjalne uzgodnienia. Najemca musi niezwłocznie zawiadomić wynajmującego o sprawach dotyczących konfiskacji, zajęć, uszkodzeń oraz innych ważnych wydarzeń. Najemca nie jest upoważniony do dalszego wynajmu urządzeń, sprowadzania ich za granicę oraz do przekazania ich innym osobom.

§8 Odpowiedzialność
Najemca ponosi odpowiedzialność za wynajęte urządzenia. Jeżeli z różnych przyczyn, nawet, gdy on nie może ponieść za nie odpowiedzialności, nie będzie możliwości zwrotu urządzenia, musi on płacić odszkodowanie. Najemca ponosi odpowiedzialność w szczególności za to, aby urządzenie w czasie trwania wynajmu zabezpieczone było przed kradzieżą, uszkodzeniem lub inną utratą wartości. W przypadku, gdy urządzenie zostanie skradzione z nie zamkniętych pomieszczeń jego zastosowania lub przechowania, najemca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego czy on sam ubezpieczył się od ryzyka kradzieży lub uszkodzenia oraz również wtedy, kiedy istniejące ubezpieczenie nie zapewnia mu ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie, z jakich przyczyn prawnych. Wynajmujący nie przejmuje względem najemcy lub wobec osób trzecich żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikają z eksploatacji urządzenia. W szczególności szkody następcze, które wynikają z postojów maszyny w czasie trwania wynajmu, nie podlegają odpowiedzialności.

fotka

OSUSZACZE KONDENSACYJNE TTK 600
Cena wynajmu za tydzień Do uzgodnienia
Ilość powietrza 710m3 / h
Wydajność maksymalna 120l / 24h
Napięcie przyłączeniowe 230V / 50Hz
Moc 1,73 kW (7,5A)
Wymiary dł. x szer. x wys. 582 x 500 x 1,020 mm
Ciężar 61 kg
Ruchliwość przewoźny
Maksymalna temp. robocza 40oC
Urządzenie do odtajania gaz opałowy- sterowanie termostatem
Zabezpieczenie 16A
WENTYLATOR OSIOWY TTV 4500
Cena wynajmu za tydzień Do uzgodnienia
Ilość powietrza 2,000 / 3,000 / 4,500 m3 / h
Maksymalne ciśnienie powietrza 80 Pa
Strumień powietrza swobodnie wydmuchiwany
Napięcie przyłączeniowe 230 V / 50Hz (1,1 A)
Moc / zabezpieczenie 0,23 kW / 10 A
Ciężar 12,5 kg
Ruchliwość przenośny
Podłączenie węża 450 mm
Wymiary dł. x szer. x wys. 210 x 510 x 510 mm
Klasa IP 55
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY TDE 25
Cena wynajmu za tydzień Do uzgodnienia
Wydajność ogrzewania 3kW (2,586 kcal)
Napięcie przyłączeniowe 230V / 50 Hz (13,4A)
Wentylator osiowy
Ilość powietrza 360m3 / h
Wymiary dł. x szer. x wys. 279 x 254 x 305 mm
Ciężar 902 kg
Ruchliwość przenośny
Zabezpieczenie 25 A
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY TDE 65
Cena wynajmu za tydzień Do uzgodnienia
Wydajność ogrzewania 6-9-12 kW (10,300 kcal max)
Napięcie przyłączeniowe 400 V / 50 Hz (18A max)
Wentylator osiowy
Ilość powietrza 600 m3 / h
Wymiary dł. x szer. x wys. 610 x 356 x 445 mm
Ciężar 32 kg
Ruchliwość przewoźny
Wąż przyłączeniowy 300 mm
Zabezpieczenie/wtyczka 25 A / CEE 32 A, 5-cio biegunowa

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry